ആ വീട്ടിൽ നായ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം കരടി വീട്ടിൽകയറാതെ രക്ഷപെട്ടു…!

ആ വീട്ടിൽ നായ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം കരടി വീട്ടിൽകയറാതെ രക്ഷപെട്ടു…! വന്യ മൃഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആയി കട്ടിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് ഇരതേടിയൊക്കെ വരാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ വന്യ മൃഗങ്ങൾ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അത് കരടിയെ പോലെ വളരെ അതികം അപകടകരമായ ഒരു മൃഗം ആണേൽ പിന്നെ പറയുകയേ വേണ്ട. അത്തരത്തിൽ ഒരു കരടി ഒരു വീട്ടിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ആ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന നായയുടെ കൃത്യമായ ഇട പെടൽ കൊണ്ട് മാത്രം ആണ് മറ്റു അപകടങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വീട്ടുകാർ രക്ഷപെട്ടത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം.

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവേ കണ്ടുവരാറുള്ള കരടിയുടെ സ്വാഭാവിക നിറം എന്ന് പറയുന്നത് കറുപ്പ് ആണ്. എന്നാൽ ഹിമ കരടിക്ക് മാത്രം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നെല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തമായി മഞ്ഞിന്റെ വെള്ള നിറം കണ്ടു വരുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള കരടികളെ നിങ്ങൾക്ക് ദ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം ആണ് കണ്ടു വരാറുളളത്. അത്തരത്തിൽ ദ്രുവ പ്രദേശത് ഉള്ള ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കരടി അതിക്രമിച്ചു കയറുന്നതിനിടെ അവിടെ ഉള്ള നായയുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *