ഇടഞ്ഞോടിയ ആന ചെയ്‍തത് കണ്ടോ…!

ഇടഞ്ഞോടിയ ആന ചെയ്‍തത് കണ്ടോ…! ആന ഇടഞ്ഞു റോഡിലൂടെ ഓടുകയും പിന്നീട് ആനയുടെ നേരെ വന്ന ഒരു ചരക്കു ലോറിയെ ആക്രമിക്കുന്ന വളരെ അധികം പേടി പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ ആയി സാധിക്കുക. കാരണം ഇത്തരത്തിൽ ആന ഇടഞ്ഞു കൊണ്ട് വലിയ വാഹനത്തെ തലങ്ങും വിലങ്ങും കുത്തി മറിച്ചിടുന്ന ഒരു കാഴ്ച ആദ്യമായിട്ട് ആണ് കാണുന്നത്. ആ ആനയെ തളയ്ക്കാൻ പാപ്പാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഒന്നും നടന്നില്ല. പൊതുവെ ആന ഇടയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ എല്ലാം അവിടെ ഉള്ള ജനങ്ങൾ ഉള്പടെ എല്ലാവരും പരിഭ്രാന്തർ ആയി ഓടാറുണ്ട്.

ആനക്ക് പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ആയിട്ട് കൂടെ അതിനെ വളരെ അതികം ക്രൂരമായി അടിച്ചു കൊണ്ട് പൂരത്തിന് എഴുന്നള്ളിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആയിരുന്നു. ആന ഇടയനും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ക്രൂരമായ ആക്രമണം എല്ലാം നടത്തുന്നതിനും ഒക്കെ ഇടയായത്. അങ്ങനെ ഉള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു പാപ്പാന് മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് അടുക്കാൻ ആയി സാധിക്കുകയുള്ളു. എന്നാൽ ഇവിടെ ആന ഇടഞ്ഞപ്പോൾ തളയ്ക്കാൻ പാപ്പാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും നടന്നില്ല. പിന്നീട് ഒരു ചരക്കു ലോറിയെ ആക്രമിക്കുന്ന കാഴ്ച ഈ വീഡിയോ വഴി കാണു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *