ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ഇപ്പോൾ ജോലി നേടാം

കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ സുവരണവസരം.ഇപ്പോൾ നോർത്ത് കമാൻഡിന്റെ ഹെഡ് കോർട്ടസിൽ ജോലി അവസരം.ഇന്ത്യൻ ആർമി എൽഡിസി, മറ്റ് തസ്തികകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് വിജ്ഞാപനം നൽകി. ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് വിജ്ഞാപനം വായിച്ച് ഓഫ്‌ലൈൻ ഫോം അപേക്ഷിക്കാം. മെസഞ്ചർ, സഫായിവാല, കുക്ക്, ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് തുടങ്ങിയ തസ്തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷെണിച്ചിട്ടുളത്. അപേക്ഷകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് : 22/01/2022, അവസാന തീയതി : 11/02/2022

ഓഫ്‌ലൈനായി മാത്രമേ നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ.ഓഫ് ലൈൻ ഫോം മാത്രം പ്രയോഗിക്കുക.പ്രായപരിധി മറ്റുള്ളവർക്ക്: 18-25 വയസ്സ്,എൽഡിസിക്ക് : 18-27 വയസ്സ്.sc/st ,obc വിഭാഗത്തിൽപെട്ട ആളുകൾക്ക് പ്രായത്തിൽ ഇളവുകൾ ലഭിക്കും. ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പരമാവധി 5 വർഷവും SC/ST ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 10 വർഷവും പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവുണ്ട്. ഒഴിവുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *