ഇന്ത്യൻ ആർമി കോപ്പ്‌സിൽ ജോലി നേടാം

ഇന്ത്യൻ ആർമി ജോലി നോക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ജോലി നേടാം.ബാർബർ,കുക്ക്, വാഷർ,ക്ലർക്ക് തസ്തികയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ജോലി അവസരം വന്നിരിക്കുന്നത്.ആർമി മെഡിക്കൽ കോർപ്സ് (എഎംസി) റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ഗ്രൂപ്പ് സി തസ്തികകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കും.

ജോലിക്ക് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബാർബർ: ബാർബർ,ചൗക്കിദാർ,വാഷർമാൻ -ട്രേഡ് ജോലിയിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് പത്താം ക്ലാസ് പാസായ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.കുക്ക്: അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.LDC: അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നോ 12-ാം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത.കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പിംഗ്@35w.p.m അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി ടൈപ്പിംഗ് @ 30 w.p.m. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ, മിനിറ്റിൽ 35 വാക്കുകളും മിനിറ്റിൽ 30 വാക്കുകളും 10500/9000 KDPH ന് തുല്യമായി ഓരോ വാക്കിനും ശരാശരി 5 കീ ഡിപ്രഷനുകൾ.പ്രായപരിധി 18 വയസ്സ് മുതൽ 27 വയസ്സ് വരെ.

2022 ജനുവരി 29 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 04 വരെയുള്ള തൊഴിൽ ദിനപത്രത്തിൽ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് അറിയിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷകർ ഓഫ്‌ലൈൻ മോഡ് വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഈ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി മുതൽ 45 ദിവസത്തിനകം അപേക്ഷകൾ അയയ്ക്കണം. യോഗ്യരും താൽപ്പര്യമുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 1000 രൂപയുടെ തപാൽ ഓർഡർ സഹിതം നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

https://www.youtube.com/watch?v=tVoeWjE_yaI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *