ഇന്ത്യൻ എയർ ഫോഴ്‌സിൽ ജോലി നോക്കുന്നവർക്ക് സുവർണ അവസരം

ഇന്ത്യൻ എയർ ഫോഴ്‌സിൽ ജോലി നോക്കുന്നവർക്ക് സുവർണ അവസരം . എയർ ഫോഴ്‌സിൽ ഗ്രൂപ്പ് സി തസ്തികകളിലേക്ക് ഇപ്പോ അപേക്ഷ ക്ഷെണിച്ചു.വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്.മിനിമം പ്ലസ് 2 ക്ലാസ് യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.കേരളത്തിൽ ഉള്ളവർക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.പ്ലസ് ടു ഉള്ളവർക്ക് എയർ ഫോഴ്സ് റാലിയിൽ ഇപ്പോൾ പങ്കെടുക്കാം.ഇന്ത്യൻ എയർ ഫോഴ്‌സിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടക്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള അവസരമാണ്.

കൂടുതൽ യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുക.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി നോക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു നല്ല അവസരം തന്നെയായിരിക്കും.18 വയസ്സ് മുതൽ 25 വയസ്സ് വരെയാണ് പ്രായപരിധി. SC/ST- 5 വർഷം ,(OBC)- 3 വർഷം എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രായപരിധിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇളവുകൾ .കൂടുതൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ കാണാൻ വീഡിയോ കാണുക.കൂടുതൽ ഒഴിവുകൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

https://youtu.be/qkcDKDXqmCg

Leave a Reply

Your email address will not be published.