ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗർഡിൽ ജോലി നേടാം

സായുധ സേനയായ ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ, ഫയർമാൻ ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനുള്ള വിജ്ഞാപനം ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവരും എല്ലാ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയവരും വിജ്ഞാപനം വായിച്ച് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് കോസ്റ്റ് ഗർഡിലേക്ക് ൽ ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.ഡ്രൈവർ ,ഫയർമാൻ ,ബോട്ട് ഡ്രൈവർ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.10 ക്ലാസ്,പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും.കൂടുതൽ യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുക.കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി നോക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു നല്ല അവസരം തന്നെയായിരിക്കും.കായിക ക്ഷമത ഈ ജോലിക്ക് നോക്കുന്നതായിരിക്കും.കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കേറിയാണ് അപേക്ഷികണ്ടത്. കായിക ക്ഷമത പരിശോധിക്കുന്നതായിരിക്കും.

27 വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരം ലഭിക്കുന്നത്.മിനിമം പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയുള്ളവർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.SC/ST- 5 വർഷം ,(OBC)- 3 വർഷം എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രായപരിധിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇളവുകൾ.sc, st, obc വിഭാഗക്കാർക്ക് പ്രായപരിധി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ആയിരിക്കും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

https://youtu.be/sdrgDWjKuVo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *