ഇന്ത്യൻ മിലിട്ടറിയിൽ ജോലി നേടാം

മിലിട്ടറി ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണോ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി നേടാം.അഹമ്മദ്‌നഗറിലെ മെക്കനൈസ്ഡ് ഇൻഫൻട്രി റെജിമെന്റൽ സെന്റർ ഗ്രൂപ്പ് സി തസ്തികയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനായി ഓഫ്‌ലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോറം ക്ഷണിച്ചു.പൂർണ്ണ അറിയിപ്പ് വായിച്ച് HQ MIRC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022-ന് ഓഫ്‌ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം @indianarmy.nic.in

ഈ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള പ്രായപരിധി 28 വയസ്സ് വരെയാണ്. അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥി നിശ്ചിത തസ്തികയിലേക്കുള്ള അത്യാവശ്യ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത അയാൾക്ക്/അവൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.ഇന്ത്യൻ ആർമി നേരിട്ടാണ് ഈ നിയമനം നടത്തുക.പരീക്ഷ നടത്തിയായിരിക്കും നിയമനം.അൺ റിസർവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പരമാവധി 5 വർഷവും SC/ST ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 10 വർഷവും പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവുണ്ട്.

വിവിധ തസ്തികയിലേക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ ഇങ്ങനെയാണ്.കുക്ക് 10th / മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള തത്തുല്യം. ഇന്ത്യൻ പാചകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും വ്യാപാരത്തിൽ പ്രാവീണ്യവും.വാഷർ തസ്തികയിലേക്ക്,10th / മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള തത്തുല്യം. സൈനിക / സിവിലിയൻ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകാൻ കഴിയണം. MTS (സഫായിവാല): 10th / മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള തത്തുല്യം.ബാർബർ:അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം, ബാർബർ ജോലിയിൽ പ്രാവീണ്യം.LDC (HQ & MIR): അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നോ 12-ാം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

സ്‌കിൽ ടെസ്റ്റ്: കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ 35 wpm അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ 30 wpm ടൈപ്പിംഗ് വേഗത.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *