ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് റെയിൽവേ വിംഗ് അപ്രന്റിസ് തസ്തികകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് റെയിൽവേ വിംഗ് അപ്രന്റിസ് തസ്തികകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഭുവനേശ്വറിലെ റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് സെല്ലിന്റെ ഔദ്യോഗിക സൈറ്റ് rrcbb.org.in സന്ദർശിച്ച് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് മൊത്തത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്കോടെ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയോ തത്തുല്യമായ വിജയിച്ചിരിക്കണം കൂടാതെ NCVT/SCVT നൽകുന്ന വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ട്രേഡിൽ നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ECR റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022-ന് കീഴിൽ അപ്രന്റിസ് തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി മാർച്ച് 7 ആണ്. സ്ഥാപനത്തിലെ 756 തസ്തികകളിലേക്ക് ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ഡ്രൈവ് നടത്തുന്നു.ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ പ്രായപരിധി 15 നും 24 നും ഇടയിൽ ആയിരിക്കണം. അപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെയും മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. മെട്രിക്കുലേഷൻ കൂടാതെ ഐടിഐ മാർക്കും എടുത്താണ് മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഷോർട്ട്‌ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ, വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ഒഴിവുകളുടെ 1.5 ഇരട്ടി പരിധി വരെ ഡോക്യുമെന്റ്/സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധനയ്‌ക്കായി വിളിക്കും.ഒരു യൂണിറ്റിന് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.അപേക്ഷകർ അപേക്ഷാ ഫീസായി 100/- അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്.ഓണ്ലൈനായി മാത്രമേ അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ

https://youtu.be/K131HGwFWlA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *