ഇവന്റെ ബുദ്ധി അപാരം തന്നെ..ഈ കഴിവ് ആരും കാണാതെ പോകല്ലേ..

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ച വളരെ പെട്ടന്നാണ്.നമ്മൾ വിചാരിക്കുതിനെ കാളും മുൻപ് അത് വളരും.ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും വികാസങ്ങൾ പുതിയ തൊഴിലുകളുടെ സൃഷ്ടിയെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതും .ശാസ്ത്രത്തെ ക്കുറിച്ചുള്ള മികച്ച ധാരണയും വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളിലെ തുടർന്നുള്ള മാറ്റങ്ങളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരെ സഹായിക്കും.

ഗവേഷണത്തിന്റെയും വികസനത്തിന്റെയും പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായി, പുതുമകൾ കൈവരിക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ഈ പുതിയ മേഖലകളിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ജീവനക്കാരുടെ ആവശ്യത്തിനും കാരണമാകുന്നു.ശാസ്ത്രം വളരുന്നതിന് ഒപ്പം തന്നെ എത്ര മാത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട്.

ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു പഴ കച്ചടവകാരൻ പഴങ്ങൾ തിരഞ്ഞു മാറ്റാൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിദ്യയാണ്.ജനങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിദ്യ കാണുന്നത്.ശാസ്ത്രത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്.ഇപ്പോൾ തന്നെ ലക്ഷകണക്കിന് ആളുകൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു.ഇങ്ങനെ പോയാൽ എല്ലാവരുടെയും ജോലി പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ചില ആളുകൾ.

English Summary:- The growth of science is very rapid.It will grow before we think.How the developments of science and technology are influencing the creation of new professions.A better understanding of science and subsequent changes in educational programs will help decision makers at all levels of our society.

As a result of the efforts of research and development, innovations are being achieved, which leads to the creation of new employment opportunities and the need for skilled staff in these new fields.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *