എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോര്പറേഷനിൽ ഇപ്പോൾ ജോലി ഒഴുവുകൾ

സർക്കാർ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന 10, പ്ലസ് ടു, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് സുവരണവസരം. എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് (യുഡിസി), സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ (സ്റ്റെനോ.), മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ് (എംടിഎസ്) എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷകൾ തേടിയത്. ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയയിലൂടെ, രാജ്യത്തുടനീളം 3000-ലധികം തസ്തികകളിലേക്ക് ESIC റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും. UDC & Steno 18 നും 27 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.MTS 18 നും 25 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

താൽപ്പര്യവും യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ജനുവരി 15 മുതൽ ESIC യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് www.esic.nic.in സന്ദർശിച്ച് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയയിലൂടെ 3847 തസ്തികകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് നടക്കും. ഓൺലൈൻ എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.പരീക്ഷയുടെ തീയതിയും സമയവും ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *