ഒരു അനകോണ്ട മുതലയെ വിഴുങ്ങുന്നത് കണ്ടോ….!

ഒരു അനകോണ്ട മുതലയെ വിഴുങ്ങുന്നത് കണ്ടോ….! വളരെ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവം ആയ ഒരു സംഭവം ആണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. അതും ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പാമ്പ് ആയ അനാകോണ്ടയും അതുപോലെ തന്നെ മുതലയും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ സംഭവിച്ച അപകട ദൃശ്യങ്ങൾ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാമ്പകൾ ആണ് അനാകോണ്ടയും അതുപോലെ തന്നെ മലമ്പാമ്പും ഒക്കെ മലമ്പാമ്പ് പൊതുവെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഒക്കെ പലപ്പോഴെങ്കിലും കാണപ്പെടാറുണ്ട് എങ്കിലും അനകോണ്ട എന്ന പാമ്പ് വളരെ വിരളമായി മാത്രമേ കാണുവാൻ സാധിക്കുക ഉള്ളു. സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള മലമ്പാമ്പുകളെ ക്കാൾ ഒക്കെ പത്തിരട്ടിയിൽ ഏറെ വലുപ്പം ആണ് ഇത്തരത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ അനാക്കോണ്ടയ്ക്ക് ഉള്ളത്.

അതുപോലെ തന്നെ ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും അപകടകാരി ആയ ഒരു മൃഗം ആണ് മുതലകൾ. ഇവയുടെ മുന്നിൽ എങ്ങാനും പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആനയെ ആക്രമിച്ചു കൊല്ലാനും ഇവ മടിക്കില്ല. അത്രയ്ക്കും അപകടകാരികൾ ആണ്. ഇവിടെ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു അനകോണ്ട അത്രയും വലുപ്പം വരുന്ന ഒരു വലിയ മുതലയെ ഏറ്റു മുട്ടലിനു ഇടയിൽ അകത്താക്കുന്ന ഒരു അപൂർവ കാഴ്ച ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *