ഒരു മുതലയെ സ്വന്തം മകളെപ്പോലെ നോക്കുന്ന കാഴ്ച്ചകണ്ടോ..!

ഒരു മുതലയെ സ്വന്തം മകളെപ്പോലെ നോക്കുന്ന കാഴ്ച്ചകണ്ടോ..! നായ പൂച്ച പോലെ അതികം ഒന്നും അപകടകാരികൾ അല്ലാത്ത മൃഗങ്ങളെ എല്ലാം ആണ് പൊതുവെ കൂടുതൽ പേരും വളർത്താനായി എടുക്കുന്നത്. ഇവയെ എല്ലാം ഇന്ത്യ ഒഴിച്ച് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ എല്ലാം സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യന് കൊടുക്കുന്ന സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം പ്രോവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു മുതലയെ അതുപോലെ സ്വന്തം മകളെ പോലെ നോക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച്ച വളരെ അധികമാ അത്ഭുതപെടുത്തിയിരിക്കുക ആണ്.. മുതല എന്നത് വളരെ അതികം അപകടകായ് ആയ ഒരു ജീവി ആണെന്ന് കരയിലെ ഏറ്റവും ശക്തൻ ആയ ജീവികൾ ആനയും കടുവയും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ജലത്തിൽ ഏറ്റവും അപകടകാരി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നമത് ഇത്തരത്തിൽ മുതലകളെ തന്നെ ആണ്.

അങ്ങനെ ഉള്ള മുതലയെ ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ പെറ്റ് ആക്കി മാറ്റുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ അധികം അതിശയം തോന്നി പോകും. അതും ഒരു മനുഷ്യകുട്ടിയെ എങ്ങനെ ആണോ അവരുടെ മാതാ മിതാക്കൾ പരിചരിക്കുക അതെ പോലെ തന്നെ പരിചരിക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *