ഒരു വമ്പൻ മഞ്ഞ വരയൻ പാമ്പിനെ പിടികൂടിയപ്പോൾ…!

ഒരു വമ്പൻ മഞ്ഞ വരയൻ പാമ്പിനെ പിടികൂടിയപ്പോൾ…! പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ വിരളമായി മാത്രം കണ്ടു വരാറുള്ള ഒരു പാമ്പ് ആണ് ദേഹം മൊത്തം മഞ്ഞ വരയോട് കൂടി വാലിൽ ഒരു പ്രിത്യേക തരാം ശബ്ദം പുറപ്പെടിവിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു മഞ്ഞ വരയൻ പാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബാന്ഡേഡ് ക്രൈട് സ്‌നയ്ക്ക്. ഇവ മഞ്ഞ കളറിൽ മാത്രം അല്ല പല നിറത്തിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുവെ ദേഹത് മൊത്തം ഏതങ്കിലും ഒരു നിറത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു കറുപ്പ് വരയോട് കൂടെ ആണ് ഇവയെ കാണാറുള്ളത്.

ഇവ ഇപ്പോഴും ചീവിടുകളെ പോലെ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പാമ്പ് ആണ്. അതിന്റെ വാലിന്റെ ആഗ്ര ഭാഗത്തുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിലൂടെ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ശബ്ദം പുറത്തു വരുന്നത്. ഇവ മറ്റുള്ള പാമ്പുകളെ പോലെ തന്നെ വിഷത്തിന്റെ കാര്യം വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ അധികം അപകട കാറി തന്നെ ആണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു മഞ്ഞ വരയൻ പാമ്പിനെ ഒരു വായ്ക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയും പിന്നീട് അതിനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *