ഒരു വീട്ടിലെ നായയും കോഴിയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് കണ്ടോ…

ഒരു വീട്ടിലെ നായയും കോഴിയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് കണ്ടോ…! നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന രണ്ടു മൃഗങ്ങൾ ആണ് കോഴിയും നായയും എല്ലാം ഇവ രണ്ടും പൊതുവെ തീരെ ബന്ധങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആണ് ഒരു വീട്ടിൽ കണ്ടു വരാറുള്ളത്. എന്നാൽ ചില സാഹചര്യത്തിൽ ഒക്കെ നായെ വീട്ടിലെ കോഴികളും ആയിട്ടൊക്കെ കൂട്ട് കൂടുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതും നായെ ആ വീട്ടിലെ തന്നെ കോഴിയും ആയി വഴക്കെടുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ. പലപ്പോഴും ഓരോരുത്തരുടെയും വീടുകളിലോ മറ്റോ വളർത്തുന്ന നായകൾ വളരെ അതികം അപകടകാരികൾ ആയിരിക്കും. കാരണം അവ ആ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളോട് അല്ലാതെ മറ്റൊരു ആളോടും അത്ര പെട്ടന്നൊന്നും ഇണങ്ങില്ല എന്നത് തന്നെ ആണ് വാസ്തവം.

അത് മാത്രം അല്ല നായകൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന മറ്റു മൃഗങ്ങളും ആയി കമ്പനി ആവുന്നതും അവരോട് ഒപ്പം ചങ്ങാത്തം കൂടുന്നതും എല്ലാം വളരെ കുറവ് തന്നെ ആണ് എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കും. അത്തരത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു രസകരമായ കാഴ്ച ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. മനുഷ്യർ രണ്ടു പേര് വഴക്കു കൂടുതന്നത് പോലെ ആണ് ഇവർ അനുകരിക്കുന്നത്.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *