കടലിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത അപൂർവായിനം മത്സ്യം

കടലിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത അപൂർവായിനം മത്സ്യം. കടലിൽ പോയി ചൂണ്ട ഇട്ടു കൊണ്ട് ഇരിക്കുബോൾ ഒരുപാട് അതികം മത്സ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചു എങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒരു അപൂർവ ഇനത്തിൽ പെട്ടതും ഇതുവരെ മുൻബൊരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ട് ഇല്ലാത്തതും ആയ അപൂർവ മീനിനെ ആണ് ഇവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കടലിൽ മീൻ പഠിക്കുവാൻ പോകുമ്പോൾ പല തരത്തിൽ പെട്ട മത്സ്യങ്ങൾ ലഭിക്കാറുണ്ട്. അതിൽ ചെറുതും വലുതും ആയ ഒരുപാട് എണ്ണം. അങ്ങനെ പിടികൂടുന്ന മത്സ്യത്തിന്റെ പേരുകൾ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ അറിയാനും സാധിക്കാറുണ്ട്. അത് വ്യക്തമാണ്.

 

അയല മത്തി, സ്രാവ്വ്, ചെമ്പല്ലി എന്നിവ ഒക്കെ നിരന്തരം കടലിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ ആണ്. അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് മത്സ്യങ്ങൾ കടലിൽ ഉണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്തതും അതുപോലെ തന്നെ പേരുപോലും അറിയാത്ത അപൂർവ ഇനത്തിൽ പെട്ട ഒട്ടേറെ ഇനം മത്സ്യങ്ങൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദാഹരണം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ ആയി സാധിക്കുക. രൂപത്തിൽ തന്നെ പെട്ടന്ന്. ഒരു സാധാരണ മീൻ ആയി തോന്നും എങ്കിലും ഇതിന്റെ മുഖം മറ്റുള്ള മീനുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം ആണ്. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *