കാർ റേസിങ്ങിനിടെ സംഭവിച്ച തുടരെത്തുടരെയുള്ള അപകടം…!

കാർ റേസിങ്ങിനിടെ സംഭവിച്ച തുടരെത്തുടരെയുള്ള അപകടം…! ഇത്തരതിൽ ഉള്ള റേസിങ്ങിങ് നടത്തുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഒട്ടനവധി അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായി കണ്ടിട്ടുണ്ടെകിലും ഇത്തരം ഒരു സംഭവം ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. കാരണം തുടരെ തുടരെ ഓരോ കാറുകളും തമ്മിൽ കൂട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് സംഭവിച്ച വലിയ അപകടം. പൊതുവെ എല്ലാവര്ക്കും ഇഷ്ടപെടുന്ന ഒരു കാര്യം ആണ് കാർ ബൈക്ക് എന്നിവകൊണ്ട് ഉള്ള റേസിംഗും അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങളും ഒക്കെ എന്നാൽ ഇതെല്ലം പലപ്പോഴും കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് വലിയ അപകടങ്ങളിലേക്ക് ആണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള റേസിംഗ് നു ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരുപാട് അതികം സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒക്കെ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾ കൈക്കൊള്ളും.

 

എന്നിരുന്നാൽ പോലും അവരുടെ വേഗതയും റേസിന്റെ ആ വീര്യവും കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒക്കെ വെറും പഴക്കഥ ആയി ചിലപ്പോൾ മാറിയേക്കാം. അത്രയും അതികം വേഗതയിൽ ആണ് വളവുകളും തിരിവുകളും എല്ലാം അവർ തിരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വച്ച് കൊണ്ട് നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു മത്സരത്തിന് ഇടയിൽ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന അപകടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങളക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ ആയി സാധിക്കുക. വീഡിയോ കാണു.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *