കീരിയും പാമ്പും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ…!

കീരിയും പാമ്പും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ…! നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രം ആണ് കീരിയും പാമ്പും വളരെ അധികം ശത്രുക്കൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അവർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വഴക്കു കൂടും എന്നതൊക്കെ. എന്നാൽ ആ പറഞ്ഞതിൽ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും ശരി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണ്ടേ. ആ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ പരിശോധികം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കീരിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉഗ്ര വിഷം ഉള്ള ഒരു മൂർഖനും തമ്മിൽ ഏറ്റു മുട്ടിയപ്പോൾ സമാവിച്ച ഒരു കാഴ്ച കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

കീരിയും പാമ്പും തമ്മിൽ വഴക്കളികൾ ആണ് എന്നത് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ്. ശത്രുക്കൾ ആയ രണ്ടു മനുഷ്യർ ഇപ്പോഴും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തല്ലു കൂടുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ അവരെ വിശേഷിപ്പിക്കുനന്ത് കീരിയും പാമ്പും വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് തന്നെ ആണ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം തന്നെ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. ഒരു കീരി വളരെ അതികം വിഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന മൂർഖൻ പാമ്പും ആയി ഒന്ന് കോർത്തപ്പോൾ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *