കേരളത്തിൽ മലബാർ കാൻസർ സെന്ററിലാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷകൾ ക്ഷെണിച്ചിട്ടുളത്

സംസ്‌ഥാന സർക്കാരിൽ ഇപ്പോൾ നിരവധി ജോലി ഒഴുവുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു.കേരളത്തിൽ മലബാർ കാൻസർ സെന്ററിലാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷകൾ ക്ഷെണിച്ചിട്ടുളത്. സോഷ്യൽ വർക്കർ , ഡാറ്റ എന്ററി ഓപ്പറേറ്റർ തുടങ്ങിയ പോസ്റ്റുകൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷകൾ ക്ഷെണിച്ചിട്ടുളത്. സോഷ്യൽ വർക്കർ പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് MSW ആവശ്യമുണ്ട്. ഡാറ്റ എന്ററി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിലേക്ക് പ്ലസ് ടു മതി.പിജി പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

നല്ലൊരു ജോലി നോക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ജോലികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും കൂടുതൽ യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷകൾ കൊടുക്കുക.താത്കാലിക നിയമനമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക.

കേരള സർക്കാർ ജോലി നോക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു നല്ല അവസരം തന്നെയായിരിക്കും. താല്പര്യമുള്ളവർക്കും യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും. SC/ST- 5 വർഷം ,(OBC)- 3 വർഷം എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രായപരിധിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇളവുകൾ. SC,ST,OBC വിഭാഗക്കാർക്ക് പ്രായപരിധി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ആയിരിക്കും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *