കർണൻറെ മരണകാരണം ഇതായിരുന്നോ …!

കർണൻറെ മരണകാരണം ഇതായിരുന്നോ …! മച്ചാട് കർണ്ണൻ എന്ന കരി വീരൻ ചെറിയുന്ന സമയത് ആ ആന മദപ്പാടിൽ ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയടുപ്പടുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്രയും ആരോഗ്യം ഉള്ള ആന മരണപെടുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം അതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. അത് എങ്ങനെ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ മനസിലാക്കാം. കാണാൻ വളരെ അധികം ഭംഗി ആയിരുന്നു ഈ കൊമ്പന്. ചന്ദനകളറോഡ് കൂടിയ വിരിഞ്ഞ മസ്തകവും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തലയിടുപ്പോടും കൂടി ലക്ഷണം ഒത്ത ഒരു കരിവീരൻ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ മച്ചാട് കര്ണന് എന്ന കൊമ്പനാന. കേരളത്തിൽ ഒട്ടാകെ എല്ലാ ഉല്സവങ്ങളും ഈ ആനയെ എഴുന്നളിച്ചു കൊണ്ട് പോകാറുണ്ട്.

 

മറ്റു ആനകളിൽ നിന്നും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവ സവിശേഷത ഉള്ള ഒരു ആന കൂടെ ആയിരുന്നു മച്ചാട് കർണ്ണൻ. ഒരു ഇടതു പോയിട്ട് പോലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളോ മറ്റോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ വളരെ അധികം അനുസരണയോട് കൂടി പാപ്പാൻ മാരുടെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നില്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആനയ്ക്ക് ഇസ്തക്കാര് ഏറെ ആയിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ ഒരു ആന മരണപെടുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് അറിയുവാൻ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

https://youtu.be/sZdaaShWK7I

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *