ഡാമിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ആനയെ രക്ഷിച്ചെടുതപ്പോൾ…!

ഡാമിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ആനയെ രക്ഷിച്ചെടുതപ്പോൾ…! കാട്ടിൽ നിന്നും പുഴ രൂപപ്പെട്ടു കൊണ്ട് അതിലൂടെ എല്ലാം ആണ് വെള്ളം ഓരോ ഡാമിലും എത്തുന്നത്. അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ശക്തമായ മഴ പാച്ചിൽ സംഭവിക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് വന്യ മൃഗങ്ങൾ ഉലപ്ടെ മരങ്ങളും കാട്ടിലെ മറ്റു വസ്തുക്കളും എല്ലാം ഒലിച്ചു വന്നു ഡാമിന്റെ ഷട്ടറിലും മറ്റും കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയും മറ്റും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം ആണ്  ഇവുടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. അതും ഒരു ആന പുഴയിലൂടെ ശക്തമായ മഴപചിലിൽ ഒഴുകി വന്നു ഡാമിന്റെ ഷട്ടറിൽ കുടുങ്ങുക ആയിരുന്നു.

 

അത് കണ്ട ഡാം അധികൃതർ ആയിരുന്നു പിന്നീട് ആ ആനയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നതിനു ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെ ഡാമിൽ വലിയ മരങ്ങളും മറ്റും കടപ്പുഴക്കി വീഴുന്ന സാഹചര്യത്തിലും മറ്റും ഡാമിന്റെ ഷട്ടറിൽ കുടുങ്ങുബോൾ അത് പുറത്തെടുക്കുക അല്ലാതെ ഒരു ആനയെ ഒന്നും രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ ആയി ഇത് വരെ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ അതികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഏരിയതും അത് പോലെ തന്നെ വളരെ അധികം സഹസികത നിറഞ്ഞ ഒന്നും ആയിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ ആനയെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുന്ന കാഴ്ച ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *