നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലോൺ ലഭിക്കും

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലോൺ ലഭിക്കും.എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ്.എന്നാൽ സമീപ കാലഘടത്തിൽ സ്വയം തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ കേരളത്തിൽ വർധിച്ചു.ഇന്ത്യയിലെ താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാരായ ചെറുകിട സംരംഭകരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ 1 ലക്ഷം മുതൽ 1 കോടി വരെ പരിധിയിൽ ബിസിനസ് ലോണുകൾ നൽകുന്നു. ഒരു ബാങ്ക് എന്ന നിലയിൽ, നഗര ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ബിസിനസുകൾ വളർത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതിന് മൈക്രോഫിനാൻസും വാണിജ്യ കടവും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

നമ്മൾ എല്ലാവരും ലോൺ എടുക്കുന്ന ആളുകളാണ്.ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാങ്കുകൾ നമ്മൾക്ക് ലോൺ തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കും.ഈ വീഡിയോയിൽ പെട്ടന്ന് വീഡിയോ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ്
20 പേർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആദ്യ സംരംഭകരുടെ ബിസിനസ്സുകൾ, 10-ൽ കൂടുതൽ ജീവനക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾ, ചെറുകിട സംരംഭകരിൽ നിന്ന് ജോലി സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്പനികൾ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മൈക്രോഫിനാൻസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വായ്പ ലഭിക്കാൻ പലപ്പോഴും പാടുപെടുന്നു, കാരണം മറ്റ് വായ്പക്കാരെ അപേക്ഷിച്ച് താരതമ്യേന ചെറിയ തുകയാണ് അവർ തേടുന്നത്,ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പെട്ടന്ന് ലോൺ കിട്ടുന്നതിന് കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *