നോട്ട് അടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ജോലി നേടാം

ഇന്ത്യയിൽ നോട്ട് അടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ജോലി വേണോ.സ്‌കൂൾ ഓഫ് ആർട്ടിലറി ദേവ്‌ലാലി ആൻഡ് ആർട്ടിലറി റെക്കോർഡ്‌സ് നാസിക്ക് 107 എൽഡിസി, മോഡൽ മേക്കർ, കാർപെന്റർ, കുക്ക്, മറ്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.ഡിഗ്രി, പ്ലസ് ടു ,10 ക്ലാസ് ,ITI യോഗ്യതയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും.നിരവധി തസ്തികൾക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷെണിച്ചു.റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിക്കണം. റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും സഹിതം ഓഫ്‌ലൈനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്, അല്ലാത്തപക്ഷം അവരുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിനായുള്ള ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും അപേക്ഷാ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അവസാന തീയതിക്ക് മുമ്പ് എല്ലാ രേഖകളും സഹിതം സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.18 വയസ്സ് മുതൽ 27 വരെയുള്ള ആളുകളാണർ4

താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ആർട്ടിലറി സെന്റർ നാസിക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022-ന് നിശ്ചിത ഫോർമാറ്റ് വഴി 21 ജനുവരി 2022-നോ അതിനു മുമ്പോ അപേക്ഷിക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published.