പന്നിക്കൂട്ടിൽ നിന്നും ഒരു മൂർഖൻപാമ്പിനെ പിടികൂടുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ചത്….!

പന്നിക്കൂട്ടിൽ നിന്നും ഒരു മൂർഖൻപാമ്പിനെ പിടികൂടുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ചത്….! ഒരു ഉഗ്രവിഷം വരുന്ന മൂർഖനെ ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയോട് കൂടി പന്നി കൂട്ടിൽ നിന്നും പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത്. അതും രാത്രി പന്നികൾ വളരെ അധികം അസ്വസ്ഥർ ആയി ശബ്‌ദം ഉണ്ടാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ആയിരുന്നു പന്നി ഫാം ഉടമ അവിടെ എത്തുകയും പിന്നീട് പത്തി വിടർത്തി ഏത് സമയവും ആക്രമിക്കുവാൻ ആയി നിൽക്കുന്ന ആ ഉഗ്ര വിഷം വരുന്ന മൂർഖനെ ആ പന്നികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയത്. എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് മാത്രം ആണ് ആ പന്നികൾക്ക് ഒന്നും അത്തരത്തിൽ വിഷത്തിന്റെ തലവൻ ആയ മൂർഗനിൽ നിന്നും കടിയേൽക്കാതെ രക്ഷപെട്ടത്.

വിഷമുള്ള പാമ്പുകളെ ഒക്കെ ജനവാസ മേഖലകളിൽ എല്ലാം വളരെ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായി മാത്രമേ കാണുവാൻ സാധിക്കുക ഉള്ളു. എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ അണലി മൂർഖൻ എന്നി വിഷത്തിന്റെ കരായതിൽ മുന്നിട്ടു തന്നെ നിൽക്കുന്ന പാമ്പുകൾ പല ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം ആണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു പന്നി ഫെർമിൽ നിന്നും വളരെ അധികം വിഷം വരുന്ന ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പിനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനു ഇടയിൽ സംഭവിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ. വീഡിയോ കാണു.

 

https://www.youtube.com/watch?v=iC5SXrpW-d8

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *