പ്ലസ് ടു ,ITI യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് ജോലി നേടാം

ഒരു സർക്കാർ ജോലി നോക്കുന്ന ആളാണോ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ ഇപ്പോൾ അവസരങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്.കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി നോക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ സുവർണ അവസരം.പ്ലസ് ടു ,ITI യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് ജോലി നേടാം.18 വയസ് മുതൽ 27 വരെ വയസ്സ് ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും.കൂടുതൽ യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുക.പരീക്ഷ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ജോലിക്ക് കേറാൻ പറ്റും.എന്ജിനീറിങ് അപ്പറേന്റിസ് തസ്തികയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷെണിച്ചിട്ടുളത്.

കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി നോക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു നല്ല അവസരം തന്നെയായിരിക്കും. താല്പര്യമുള്ളവർക്കും യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും.18 വയസ്സ് മുതൽ 27 വയസ്സ് വരെയാണ് പ്രായപരിധി. SC/ST- 5 വർഷം ,(OBC)- 3 വർഷം എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രായപരിധിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇളവുകൾ .SC/ST- 5 വർഷം ,(OBC)- 3 വർഷം എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രായപരിധിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇളവുകൾ
മിനിമം പത്താംക്ലാസ് യോഗ്യത ഉള്ളവർക് ഈ ഒരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.SC,ST,obc വിഭാഗക്കാർക്ക് പ്രായപരിധി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ആയിരിക്കും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

https://youtu.be/Ejb2YOq_d3g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *