ഭാഗ്യംകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ഓട്ടോ ബിസിനടിയിൽപെടാതിരുന്നത്…!

ഭാഗ്യംകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ഓട്ടോ ബിസിനടിയിൽപെടാതിരുന്നത്…! തിരിവുകൾ ശ്രദ്ധയില്ലാതെയും ഒരുപാട് വേഗതയിലും കൂടി തിരിക്കുന്ന സമയത് ഒരുപാട് അതികം അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ അപകടം ആണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഓട്ടോ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ റോഡിൽ തിരിക്കുന്ന സമയത് സംഭവിച്ച ഒരു വലിയ അപകടത്തിന്റെ കാഴ്ച ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക.

അതും ആ ഓട്ടോ ഒരു ശ്രദ്ധയില്ലാതെ വന്നു തിരിവ് തിരിക്കുകയും അത് നിയന്ത്രണം വിട്ടു കൊണ്ട് തല കീഴായി മറയുകയും അതുപോലെ തന്നെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്ന ബസിന്റെ മുന്നിലേക്ക്‌ തൊട്ടു തൊട്ടില്ല എന്ന വ്യത്യാസത്തോടെ ആണ് പാഞ്ഞടുത്തത്. എങ്ങാനും ആ ബസിനു വേണ്ട സമയത് ബ്രെയ്ക്ക് കിട്ടിയില്ല ഇരുന്നു എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഓട്ടോ ആ ബസിന്റെ അടിയിൽ പെടുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ അപകടം ഉണ്ടാകുന്നതിനു കാരണം ആയെന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം ഇപ്പോൾ നിരത്തുകളിൽ സാധാരണം ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അധികം സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയോട് കൂടി വാഹനം ഓടിക്കാൻ എല്ലാവരും പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക. അപകടത്തിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *