മൂന്ന് ആനകൾ ഒരുമിച്ച് ഇടഞ്ഞു….! ഇടഞ്ഞ ആന മറ്റൊരു ആനയെ കുത്തിപ്പരിക്കേല്പിക്കുന്ന കാഴ്ച…!

മൂന്ന് ആനകൾ ഒരുമിച്ച് ഇടഞ്ഞു….! ഇടഞ്ഞ ആന മറ്റൊരു ആനയെ കുത്തിപ്പരിക്കേല്പിക്കുന്ന കാഴ്ച…! പൊതുവെ ഒരു ദേശത്തെ ഉത്സവങ്ങൾക്കും മറ്റും കൊണ്ട് വരാറുള്ള ആനകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആന ഇടഞ്ഞത് മാത്രം ആയി കേട്ടിട്ടുള്ളു. എന്നാൽ ഇതാ ഇവിടെ ഉല്സവം നടന്നു കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത് തന്നെ മൂന്നു ആനകളും ഒരുമിച്ചു ഇടയുകയും പിന്നീട് സംഭവിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പൊതുവെ ആന പിടയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ എല്ലാം അവിടെ ഉള്ള ജനങ്ങൾ ഉള്പടെ എല്ലാവരും പരിഭ്രാന്തർ ആയി ഓടാറുണ്ട്. ഇത് ആനയെ എഴുന്നള്ളിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്ന സമയത് ആനകളെ എല്ലാം ഒരു നിര ആയി നിർത്തിയതിനെ തുടന്ന് ഉണ്ടായ സംഭവം ആണ്.

അത്തരത്തിൽ വളരെ അധികം തിക്കി തിരക്കി ആനകളെ ഒരുമിച്ചു നിർത്തുന്ന സമയത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആന ഇടയുകയോ മറ്റോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകും. മാത്രമല്ല തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആനകളും ഇത് പോലെ പരിഭ്രാന്തർ ആയി ഓടാനും സാധ്യത ഉണ്ട്. അത്തരത്തിൽ മൂന്നു ആനകളും ഒരുമിച്ചു ഇടയുകയും മറ്റു ആനകളെ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *