മൂർഖനെ എതിർക്കാൻ നോക്കിയ കീരിക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ…!

മൂർഖനെ എതിർക്കാൻ നോക്കിയ കീരിക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ…! ഈ ഭൂമിയിൽ എത്ര കൊടിയ വിഷം ഉള്ള പാമ്പുകളെയും എതിർത്ത് നില്ക്കാൻ കഴിവുള്ള ജീവികളിൽ ഒന്ന് തന്നെ ആണ് കീരികൾ. ഇവർ രണ്ടു പേര് എപ്പോൾ കണ്ടാലും തല്ലുകൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവും കെറിയും പാമ്പും ശത്രുക്കൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കീരിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉഗ്ര വിഷം ഉള്ള ഒരു മൂർഖനും തമ്മിൽ ഏറ്റു മുട്ടിയപ്പോൾ സമാവിച്ച ഒരു കാഴ്ച കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

കീരിയും പാമ്പും തമ്മിൽ വഴക്കളികൾ ആണ് എന്നത് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ്. ശത്രുക്കൾ ആയ രണ്ടു മനുഷ്യർ ഇപ്പോഴും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തല്ലു കൂടുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ അവരെ വിശേഷിപ്പിക്കുനന്ത് കീരിയും പാമ്പും വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് തന്നെ ആണ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം തന്നെ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. ഒരു കീരി വളരെ അതികം വിഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന മൂർഖൻ പാമ്പും ആയി ഒന്ന് കോർത്തപ്പോൾ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *