രണ്ടുകാളകൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായ കൊമ്പുകോർക്കലിനിടെ സംഭവിച്ചത്…!

രണ്ടുകാളകൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായ കൊമ്പുകോർക്കലിനിടെ സംഭവിച്ചത്…! രണ്ടു കാളകൾ തമ്മിൽ നഗര മധ്യത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് കൊമ്പുകോർത്തപ്പോൾ സംഭവിച്ച അപകടങ്ങൾ ഒരു നിര തന്നെ ആയിരുന്നു. കുറെ അതികം ബൈക്കുകൾ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് അവർ പാഞ്ഞടുത്തതിനെ തുടർന് ഒരുപാട് ബൈക്കുകൾക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാളപ്പോരുകൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഭയപെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു കാള വിരണ്ടു ഓടികൊണ്ട് ആ നഗരത്തിലുള്ള ആളുകളെ എല്ലാം ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച്ച തന്നെ ആണ്.

ഇത്തരത്തിൽ കാളകളും അതുപോലെ തന്നെ വെട്ടാൻ കൊണ്ട് വരുന്ന പോത്തുകളും എല്ലാം ഓടികൊണ്ട് വളരെ അധികം കലഹം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചകളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ പല വീഡിയോ കളിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച തന്നെ ആണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ രണ്ടു കാളകൾ തമ്മിൽ നല്ല രീതിയിൽ തിരക്കുള്ള ഒരു നഗര മധ്യത്തിൽ വെച്ച് കൊണ്ട് കലഹം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു അപകടം നിറഞ്ഞ കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *