റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ 303 ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പുറത്തിറങ്ങി

RBI യിൽ ഒരു ജോലിയാണോ ആഗ്രഹം.റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ 303 ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പുറത്തിറങ്ങി. ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനുള്ള പരീക്ഷ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടത്തും. പരീക്ഷ 2022 മെയ് 28 മുതൽ 2022 ഓഗസ്റ്റ് 6 വരെ നടത്തും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് ഓൺലൈനായി മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ.ഈ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള ഒഴിവ് ഗ്രേഡ് ബി ഓഫീസർ – ജനറലിന് 238, ഗ്രേഡ് ബി ഓഫീസർ – DEPR 31 , ഗ്രേഡ് ബി ഓഫീസർക്കുള്ള 25 – DSIM.

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിവിധ തസ്തികകളിലെ ഒഴിവുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഗ്രേഡ് ബി ഓഫീസർ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള വിജ്ഞാപനം ആർബിഐ പുറത്തിറക്കി. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റുകൾക്കുള്ള അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ 2022 മാർച്ച് 28 മുതൽ ആരംഭിക്കും. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 18 ഏപ്രിൽ 2022 ആണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആർബിഐയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് www.rbi.org.in സന്ദർശിച്ച് വിജ്ഞാപനം പരിശോധിക്കാം.

ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പ്രായം കുറഞ്ഞത് 21 വയസ്സ് ആയിരിക്കണം. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള പരമാവധി പ്രായപരിധി 30 വയസ്സായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദം നേടിയിരിക്കണം. ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികൾക്കും ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് അപേക്ഷിക്കാം. ഇവർ 55 ശതമാനം മാർക്കോടെ വിജയിച്ചിരിക്കണം.

ഗ്രേഡ് ബി ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ 294 ഒഴിവുകളും അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജരുടെ 9 തസ്തികകളിലേക്കും ഒഴിവുണ്ടാകുമെന്ന് RBI പറഞ്ഞു. ആകെ 303 തസ്തികകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *