ലക്ഷകണക്കിന് ആളുകൾ കാത്തിരുന്ന SSC MTS പരീക്ഷയുടെ അറിയിപ്പ് വന്നു

ലക്ഷകണക്കിന് ആളുകൾ കാത്തിരുന്ന SSC MTS പരീക്ഷയുടെ അറിയിപ്പ് വന്നു.കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ജോലി നേടാം.10 ക്ലാസ് പാസ്സായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. DEO, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷെണിച്ചിട്ടുളത്.10ആം ക്ലാസ് യോഗ്യതയാണ് ഈ ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യത.അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ SSCയുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.നിയമനം സ്ഥിരമായിരിക്കും.

4000തോളം ഒഴുവുകൾ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്.മേൽ പറഞ്ഞ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്. ഒരു ജോലി കിട്ടിയാൽ നല്ല ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയയിലൂടെ നിരവധി ഒഴിവുകളെ നിയമിക്കും.കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ ഒരു ജോലി ലഭിക്കുക എന്നത് ഓരോ യുവതിയുവകളുടെയും സ്വപനമാണ്. തസ്തികയുടെ പേരുകൾ, യോഗ്യതകൾ, പ്രായപരിധി, ശമ്പളം മുതലായ പ്രസക്തമായ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നല്ലവണ്ണം വായിച്ച ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക.

SSC വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷികണ്ടത്. 4000 തോളം ഒഴിവുകളായിരുന്നു ഉള്ളത്.താൽപ്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യതയുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഏപ്രിലിനോ അതിനുമുമ്പോ ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *