വെള്ളത്തിൽനിന്നും ഒരു തെങ്ങിന്റെ തടിപ്പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വന്നത് കണ്ടോ…!

വെള്ളത്തിൽനിന്നും ഒരു തെങ്ങിന്റെ തടിപ്പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വന്നത് കണ്ടോ…! പൊതുവെ ഏതൊരു സാധനം ആണെങ്കിലും അത് വെള്ളത്തിൽ കിടന്നു കൊണ്ട് ചീഞ്ഞു പോകുന്നതിനു ഇടയാവുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു തെങ്ങിൻ തടി ഒരുപാട് പഴക്കം ചെന്ന് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ രണ്ടു യുവാക്കൾ അത് എടുത്ത് നോക്കുകയും. ആ തെങ്ങിന്റെ തടി പൊളിച്ചു നോക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച വളരെ അധികം വളരെ അധികം കൗതുകം ഏരിയ ഒന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നു. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ചും മീനിന്റെ ഒരു പ്രവാഹം തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ.

ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഉള്ള മീൻ പിടുത്തങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളത്തിലും മറ്റും കിടക്കുന്ന തെങ്ങിന്റെ തടി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു മരത്തിന്റെ തടികൾ എല്ലാം എടുത്തു കൊണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കീറി പൊളിച്ചു നോക്കി മീൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച്ച ഇത് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും. വളരെ അധികം കൗതുകം തോന്നും ആ തെങ്ങിന്റെ തടിയിൽ നിന്നും ഇത്രത്തോളം മീൻ വരുന്നത്. ആ വളരെ കൗതുക കരമായ മീൻ പിടുത്തം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കും.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *