സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് പാർക്കിൽ ജോലികൾ

സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ ടെക്‌നോളജി പാർക്ക്‌ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ STPI റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022-ന്റെ തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിലൂടെ, ടെക്‌നിക്കൽ സ്റ്റാഫ്, അക്കൗണ്ട്‌സ് ഓഫീസർ, അസിസ്റ്റന്റ് & മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ് (MTS) എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് 18 ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിന് യോഗ്യരും താൽപ്പര്യമുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.ഒരു സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു സുവർണവസരമാണ്. അവസാന തീയതികളിലെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ അപേക്ഷകർ മുൻകൂട്ടി അപേക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിയിൽ കേറിയാണ് എല്ലാവരും അപേക്ഷികണ്ടത്.https://stpi.in/-എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കേറിയാണ് അപേക്ഷികണ്ടത്.അപേക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നല്ലപോലെ വായിച്ച ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക.നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്ന പ്രായപരിധി നേടിട്ടുണ്ടോയന്ന് നോക്കുക. എസ്‌സി, എസ്ടി, പിഡബ്ല്യുഡി, സ്ത്രീകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സംവരണ വിഭാഗക്കാർക്കും സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും. എസ്‌സി/എസ്ടിക്ക് 5 വർഷം ഇളവുണ്ട്; ഒബിസിക്ക് 3 വർഷവും വികലാംഗർക്ക് 10 വർഷവും (എസ്‌സി/എസ്‌ടി പിഡബ്ല്യുഡിക്ക് 15 വർഷവും ഒബിസി പിഡബ്ല്യുഡിക്ക് 13 വർഷവും) കൂടാതെ ഗവൺമെന്റ് നിയമപ്രകാരം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ സർക്കാർ ഇളവ് നൽകും. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *