ചെറുകിട വ്യവസായ വികസന ബാങ്ക് (സിഡ്ബിഐ) നിരവധി പോസ്റ്റുകൾക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പുറത്തിറക്കി

ഇന്ത്യയിൽ ചെറുകിട വ്യവസായത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ SIDBI
രൂപീകരിച്ചത്. ചെറുകിട വ്യവസായ വികസന ബാങ്ക് (സിഡ്ബിഐ) നിരവധി പോസ്റ്റുകൾക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പുറത്തിറക്കി, ബാങ്കിൽ ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയക്ക് അപേക്ഷിക്കാം .സിഡ്ബി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022 അപേക്ഷ കൊടുക്കാനുള്ള നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.ഇ ജോലിയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ sidbi.in ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷിക്കണം. ഈ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ മാർച്ച് 4 മുതൽ ആരംഭിക്കും . ഈ റിക്രൂട്ടിട്മെന്റിലൂടെ മൊത്തം 100 തസ്തികകൾ നികത്തും.

അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ – 100 തസ്തികകൾ,അൺറിസർവ്ഡ് വിഭാഗം- 43 പോസ്റ്റുകൾ,എസ് സി-16 പോസ്റ്റുകൾ,എസ്ടി-7 പോസ്റ്റുകൾ,മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ – 24 തസ്തികകൾ,ഇഡബ്ല്യുഎസ്-10 പോസ്റ്റുകൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴുവുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത്.ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ, ഉദ്യോഗാർത്ഥി ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ബിരുദധാരിയോ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയോ ആയിരിക്കണം. അതേസമയം, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 70,000 രൂപ ശമ്പളമായി നൽകും. എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെയും അഭിമുഖത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *