കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ BELൽ അപേക്ഷിക്കാം

കേരളത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസിൽ ജോലി നോക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ സുവർണവസരം.സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ BELൽ അപേക്ഷിക്കാം.സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സുവർണ അവസരം. സർക്കാർ ജോലി നോക്കുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഇപ്പോൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്.ബി.ടെക് ഇലക്ട്രിക്കൽ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.ബെലിൽ പ്രോജക്ട് എന്ജിനീർ തസ്തികയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷെണിച്ചിട്ടുളത്.കൂടുതൽ യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക,ഔദ്യാഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുക.സർക്കാർ ജോലി നോക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു നല്ലൊരു അവസരം തന്നെയാണ്.2 കൊല്ലത്തേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കും നിയമനം.

സർക്കാർ ജോലി നോക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു നല്ല അവസരം തന്നെയായിരിക്കും.18 വയസ്സ് മുതൽ 27 വയസ്സ് വരെയാണ് പ്രായപരിധി. SC/ST- 5 വർഷം ,(OBC)- 3 വർഷം എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രായപരിധിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇളവുകൾ .കൂടുതൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ കാണാൻ വീഡിയോ കാണുക.കൂടുതൽ ഒഴിവുകൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published.