കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിലെ (കെൽട്രോൺ) ഒഴിവുകൾ

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിലെ (കെൽട്രോൺ) ഒഴിവുകൾ 2022 പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഏറ്റവും പുതിയ കെൽട്രോൺ റിക്രൂട്ട്മെന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ താഴെ കാണാം. കെൽട്രോൺ വിജ്ഞാപനം 2022 പ്രകാരം സീനിയർ എൻജിനീയർ, എൻജിനീയർ, ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകളിലേക്കാണ് കെൽട്രോൺ ഒഴിവുകൾ.അപേക്ഷാഫീസായി 300/- രൂപ അടയ്ക്കണം.എസ്.സി/ എസ്.ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

ആദ്യം, നിങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് @ www.keltron.org തുറക്കണം,കരിയർസ് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യണം.അടുത്തതായി ഓപ്പണിംഗ് ടാബ് അമർത്തുക.ഇനി ഓരോ തസ്തികയുടെയും യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ, ബന്ധപ്പെട്ട തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഓൺലൈൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.അവസാനമായി, ശരിയായ വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.

സീനിയർ എഞ്ചിനീയർ ,B.Tech അല്ലെങ്കിൽ 60% മാർക്കോടെ ECE/ EEE/ AEI/ AEI/ CS/ IT എന്നിവയിൽ ബിഇഇ
കുറഞ്ഞത് 5 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. എഞ്ചിനീയ B.Tech അല്ലെങ്കിൽ 60% മാർക്കോടെ ഇസിഇ/ ഇഇഇ/ എഇ/ എഇ/ സിഎസ്/ ഐടി എന്നിവയിൽ ബിഇ കുറഞ്ഞത് 1 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്റ് 60% മാർക്കോടെ ത്രിവത്സര ഫുൾടൈം ഡിപ്ലോമ,കുറഞ്ഞത് 1 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *