കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ BEL ൽ നിരവധി ഒഴുവുകൾ

തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു സന്തോഷവാർത്ത.കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ BEL ൽ ഇപ്പോൾ നിരവധി ഒഴുവുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി ആകെ 247 ഒഴിവുകൾ നികത്തുമെന്ന് വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നു. പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ, ട്രെയിനി എഞ്ചിനീയർ, ട്രെയിനി ഓഫീസർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഈ ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത്.

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഒരു അഭിമുഖത്തിനായി വിളിക്കും, അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇമെയിൽ വഴി അയയ്ക്കും.ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2022 ഫെബ്രുവരി 4-നോ അതിന് മുമ്പോ അപേക്ഷിക്കണം.

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ബാംഗ്ലൂർ കാമ്പസിൽ ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് വിജ്ഞാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഈ നിയമനങ്ങൾ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടത്തുന്നത്. പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നാല് വർഷം ജോലി ചെയ്യണം. ട്രെയിനി എൻജിനീയർമാരായും ട്രെയിനി ഓഫീസർമാരായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ മൂന്ന് വർഷം ജോലി ചെയ്യണം.

പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് അവരുടെ നാലാം വർഷത്തിൽ 55,000 രൂപ വരെയും ട്രെയിനി എഞ്ചിനീയർമാർക്കും ട്രെയിനി ഓഫീസർമാർക്കും 40,000 രൂപ വരെയും ശമ്പളം നൽകും.ആകെ 247 ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട്, അതിൽ 67 പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർമാർക്കും 169 ട്രെയിനി എഞ്ചിനീയർമാർക്കും 11 ട്രെയിനി ഓഫീസർമാർക്കും.പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ തസ്തികയ്ക്ക് 2022 ജനുവരി 1 ലെ ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 32 വയസ്സിൽ കൂടരുത്; ട്രെയിനി എഞ്ചിനീയർ, ട്രെയിനി ഓഫീസർ തസ്തികകൾക്ക് 28 വയസ്സിൽ കൂടരുത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *