നോട്ട് അടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ജോലി

ഫയർമാൻ ജോലിക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും.സെക്യൂരിറ്റി പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് മിന്റിങ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഫയർമാൻ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ജോലി റോൾ ഫയർമാൻ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യകത ആകെ ഒഴിവ് 2 പോസ്റ്റുകൾ,ജോലി സ്ഥലം ഹൈദരാബാദ്,പ്രായപരിധി 18 വയസ്സ് മുതൽ 25 വയസ്സ് വരെയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 02.07.1996 നും 01.07.2003 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം .ഒരു നല്ലൊരു ജോലി നോക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പെട്ടന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലിയാണ്. 2021 ഡിസംബർ 15-ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 15 ജനുവരി 2022

സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു ഒരു നല്ല അവസരം തന്നെയാണ്.താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ വായിച്ച് അവസാന തീയതിക്ക് മുമ്പ് അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 14 ജനുവരി 2022 ആണ്.അഭിമുഖത്തിന്റെയും അനുഭവപരിചയത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

English Summary:- You can now apply for a fireman job. Security Printing and Minting Corporation of India Limited has invited applications for the post of Fireman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *