കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി നേടാം

ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൽ ജോലി നേടാം.ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നികത്തുന്ന വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.ഗ്രൂപ്പ് സി തസ്തികയിലേക്കണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷെണിച്ചിട്ടുളത്.എഴുത്തുപരീക്ഷയിലെ മെറിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.ജോലി നോക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു സുവരണവസരമാണ്. എഴുത്തുപരീക്ഷയിലെ മെറിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. എന്നിരുന്നാലും, ആവശ്യമായ എല്ലായിടത്തും നൈപുണ്യ / ശാരീരിക പരിശോധനകൾ നടത്തപ്പെടും, എന്നാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള മെറിറ്റിനെ ബാധിക്കാതെ പ്രകൃതിയിൽ മാത്രമേ യോഗ്യത നേടൂ.എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെ കൃത്യമായ തീയതി, സമയം, സ്ഥലം, നൈപുണ്യ / പ്രായോഗിക പരീക്ഷ എന്നിവ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റുചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നൽകിയ കോൾ ലെറ്റർ വഴി അറിയിക്കും.

എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെ കൃത്യമായ തീയതി, സമയം, സ്ഥലം, നൈപുണ്യ / പ്രായോഗിക പരീക്ഷ എന്നിവ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റുചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നൽകിയ കോൾ ലെറ്റർ വഴി അറിയിക്കും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *