കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി ഇപ്പോൾ നേടാം

കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി ഇനി മുതൽ പെട്ടന്ന് നേടാം.ഐസിഎആർ-കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം അസിസ്റ്റന്റ്, സ്കിൽഡ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് തസ്തികകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി.അസിസ്റ്റന്റ് ,സ്‌കിൽഡ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് തുടങ്ങിയ തസ്തികളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്.അപേക്ഷയുടെ അവസാന തീയതി പ്രകാരം അസിസ്റ്റന്റിന് 20 മുതൽ 30 വയസ്സ് വരെയും സ്‌കിൽഡ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിന് 18 മുതൽ 25 വരെയും. സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് SC/ST/OBC/PH എന്നിവർക്ക് പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കും.

ICAR KVK റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2021 യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം അസിസ്റ്റന്റ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയിരിക്കണം,സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐടിഐ പാസായിരിക്കണം.തസ്തികയുടെ ശമ്പളം 1000 രൂപ. 18000/- മുതൽ രൂപ. 35400/- പ്രതിമാസം.അപേക്ഷ ഫീസ് 500 രൂപയാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

https://www.youtube.com/watch?v=IOJFTKeBuqY

Leave a Reply

Your email address will not be published.