കോഴിയോടാ മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ കളി

കോഴിയെ ആക്രമിക്കാൻ വന്ന മൂർഖൻ പാമ്പിനെ അകത്താക്കിയ ഒരു കോഴിയുടെ വീഡിയോയാണ് ഇത്.ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിഷം ഉള്ള ഒരു പാമ്പാണ് മൂർഖൻ.

ഈ മൂർഖൻ ഒരു കോഴിയെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഒരു കൂസലും ഇല്ലാതെ അതിനെ പിടിച്ചു കഴിച്ചു. സാധാരണ കോഴികൾ പാമ്പിനെ കാണുമ്പോൾ ഓടുകയാണ് പതിവ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

English Summary:- This is a video of a chicken inside a cobra that came to attack the chicken. When this cobra came to attack a chicken, he caught it and ate it without any fuss. Usually, chickens run when they see a snake.Watch the video to know more.This is a video of a chicken inside a cobra that came to attack the chicken. When this cobra came to attack a chicken, he caught it and ate it without any fuss. Usually, chickens run when they see a snake.Watch the video to know more.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *