കേരളത്തിൽ EXCISE ജോലി നേടാം

നിരവധി ഒഴുകളാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്.കേരളത്തിൽ ഒരു സർക്കാർ ജോലിയാണോ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എങ്കിൽ ഇതാ ഒരു സുവർണ അവസരം.സർക്കാരിന്റെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിയമനം നടത്തുക.സർക്കാർ ജോലി നോക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു നല്ല അവസരം തന്നെയായിരിക്കും.18 വയസ്സ് മുതൽ 36 വയസ്സ് വരെയാണ് പ്രായപരിധി.കേരളത്തിൽ ജോലി നോക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ സുവർണ അവസരമാണ്.excise, ജയിൽ വകുപ്പുകളിൽ നിരവധി പോസ്റ്റുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.നല്ലൊരു അവസരം തന്നെയായിരിക്കും.നല്ല ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും.ഏഴാം ക്ലാസ് പാസ്സായവർക് ഈ ഒരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും.

ഇപ്പോൾ കേരള സർക്കാരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി ലഭിക്കാൻ ഉള്ള അവസരമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്.കേരളത്തിലെ ഇപ്പോൾ നിരവധി ഒഴുവുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത്.നിരവധി ഒഴുവുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്.psc വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷികണ്ടത്.ഒരുപാട് ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സർക്കാർ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നത്.നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ടും ജോലി ലഭിക്കുന്നില്ല.അത്തരം ആളുകൾക്ക് സുവർണ അവസരമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്.കൂടുതൽ ഒഴിവുകൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

https://www.youtube.com/watch?v=73t_M-V6wCA

Leave a Reply

Your email address will not be published.