ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗർഡിൽ ജോലി നേടാം

സായുധ സേനയായ ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിലെ നാവിക് & യന്ത്രിക് ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനുള്ള വിജ്ഞാപനം ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവരും എല്ലാ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയവരും വിജ്ഞാപനം വായിച്ച് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് കോസ്റ്റ് ഗർഡിലേക്ക് ൽ ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.നാവിക്,യാന്ത്രിക്ക് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും.കൂടുതൽ യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുക.കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി നോക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു നല്ല അവസരം തന്നെയായിരിക്കും.കായിക ക്ഷമത ഈ ജോലിക്ക് നോക്കുന്നതായിരിക്കും.

22 വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരം ലഭിക്കുന്നത്.മിനിമം പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയുള്ളവർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.SC/ST- 5 വർഷം ,(OBC)- 3 വർഷം എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രായപരിധിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇളവുകൾ.sc, st, obc വിഭാഗക്കാർക്ക് പ്രായപരിധി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ആയിരിക്കും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

https://www.youtube.com/watch?v=CUMZS7NlJrk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *