കേരളത്തിലെ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൽ സ്ഥിര ജോലി

ഐസിഎആർ-കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം അസിസ്റ്റന്റ്, സ്കിൽഡ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് തസ്തികകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി.അസിസ്റ്റന്റ് ,സ്‌കിൽഡ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് തുടങ്ങിയ തസ്തികളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്.അപേക്ഷയുടെ അവസാന തീയതി പ്രകാരം അസിസ്റ്റന്റിന് 20 മുതൽ 30 വയസ്സ് വരെയും സ്‌കിൽഡ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിന് 18 മുതൽ 25 വരെയും. സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് SC/ST/OBC/PH എന്നിവർക്ക് പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കും.

ICAR KVK റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2021 യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം അസിസ്റ്റന്റ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയിരിക്കണം,സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐടിഐ പാസായിരിക്കണം.തസ്തികയുടെ ശമ്പളം 1000 രൂപ. 18000/- മുതൽ രൂപ. 35400/- പ്രതിമാസം.അപേക്ഷ ഫീസ് 500 രൂപയാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

English Summary:- ICARE-Krishi Knowledge Centre has issued a recruitment notification for the posts of Assistant and Skilled Support Staff.Applications have been invited for posts like Assistant and Skilled Support Staff.As per the last date of application, assistant is 20 to 30 years and skilled support staff 18 to 25. SC/ST/OBC/PH will be exempted from the age limit as per the guidelines issued by the government.

Leave a Reply

Your email address will not be published.