ഇത്രയും വലിയ ചിറകുകൾ ഉള്ള ജീവികളെ നിങ്ങൾ വേറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല..!

പക്ഷികളെ കാണാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഇല്ല, വ്യത്യസ്തത നിറഞ്ഞ നിരവധി വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലും ഉള്ള പക്ഷികൾ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലരും വീടുകളിൽ പക്ഷികളെ വളർത്തുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ അപ്രതീക്ഷിതമായി വീട്ടിൽ എത്തിയ വിചിത്ര വലിപ്പത്തിൽ ഉള്ള ചിറകുകൾ ഉള്ള പക്ഷിയെ കണ്ടോ….

നമ്മളിൽ പലരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എന്നാൽ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തതകൾ ഉള്ള പക്ഷി. പല ദേശങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂവരം മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന നിരവധി ജീവികളെ നമ്മൾ പല മാധ്യമങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു..

English Summary:- There is no one who does not see birds, there are birds of many different forms that are different. We have also seen many people in our country rearing birds in their homes. But here’s a bird with strange lying wings that came home unexpectedly.

A bird that many of us haven’t seen yet but has a lot of differences. In many media outlets, we have seen many creatures that are rarely seen in many lands. Watch the video.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *