കേരളത്തിൽ ഔഷധിയിൽ ഇപ്പോൾ ജോലി നേടാം

കേരളത്തിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ജോലി നേടാം.ഔഷധി പഞ്ചകർമ്മ ആശുപത്രി & റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലികമായി ഒരു വർഷത്തേയ്ക്ക് മാസിയർ തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു .

യോഗ്യത – മാസിയേഴ്സ് ട്രെയിനിംഗിൽ അംഗീകൃത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് , DAME അംഗീകൃത കോഴ്സ് പാസായവർക്ക് മുൻഗണന പ്രായപരിധി 18-41. പ്രതിമാസ വേതനം 11,500.ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 24 അർഹരായ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള വയസ്സിളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ് .

താൽപ്പര്യമുള്ളവർ വയസ്സ് ,ജാതി വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തുടങ്ങിയവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ കോപ്പി സഹിതം അപേക്ഷകൾ 27.01.2022 5.00PM മുൻപായി ഔഷധിയുടെ കുട്ടനെല്ലൂർ ഓഫീസിൽ ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അപേക്ഷയിൽ ഫോൺ നമ്പർ നിർബന്ധമായും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്

അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥി നിശ്ചിത തസ്തികയിലേക്കുള്ള അത്യാവശ്യ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത അയാൾക്ക്/അവൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.ഔഷദിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കേറിയാണ് നിങ്ങൾ അപേക്ഷ കൊടുകണ്ടത്.പരീക്ഷ ഒന്നും ഇല്ലാതെയായിരിക്കും നിയമനം.അൺ റിസർവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പരമാവധി 5 വർഷവും SC/ST ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 10 വർഷവും പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവുണ്ട്. ഒഴിവുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *