റവന്യൂ വകുപ്പിൽ പുതിയ വിജ്ഞാപനം – സർക്കാർ ജോലി നേടാം

ഒരു സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണോ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റെവന്യൂ ഡിപാർട്മെറ്റിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും.sc/st സ്‌പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത്.sc/st വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ.കേരളത്തിൽ ലാൻഡ് റവന്യൂ ഡിപാർട്മെറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒഴിവുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത്.നിരവധി ഒഴുവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്.തഹസിൽദാർ തസ്തികയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷെണിച്ചിട്ടുളത്.നല്ലൊരു ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹം ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.റെവന്യൂ ഡിപാർട്മെറ്റിൽ ജോലി ലഭിച്ചാൽ നല്ല ശമ്പളത്തിൽ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.18 വയസ് മുതൽ 41 വരെ വയസ്സ് ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും.കൂടുതൽ യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുക.സർക്കാർ ജോലി അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സുവരണവസരം തന്നെയായിരിക്കും.പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.psc യുടെ സൈറ്റിൽ കേറിയാണ് നിങ്ങൾ അപേക്ഷികണ്ടത്.

കേരള സർക്കാർ ജോലി നോക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു നല്ല അവസരം തന്നെയായിരിക്കും. താല്പര്യമുള്ളവർക്കും യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും.18 വയസ്സ് മുതൽ 41വയസ്സ് വരെയാണ് പ്രായപരിധി.മിനിമം ഡിഗ്രി യോഗ്യതയുള്ളവർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published.