സഞ്ചാരിയുടെ കാർ ഒരു കാണ്ടാമൃഗം ആക്രമിക്കുന്ന പേടിപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ച….! (വീഡിയോ)

കാട്ടിലൂടെ ഉള്ള സഞ്ചാരം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ആയി ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് അറിയാം. എന്നാൽ ഇഷ്ടപെടുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ ഭയക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഓരോ വനയാത്രയും. അതിന്റെ കരയാം എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാവുന്നതേ ഉള്ളു. അതും കാട്ടിലൂടെ ഉള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ഒരു സഞ്ചയ്‌യുടെ നേരെ ഒരു കാണ്ടാമൃഗം പാഞ്ഞടുക്കുയും പിന്നീട് ആ കാർ നിലം പരിശാക്കുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാം. കാട്ടിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ മൃഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കാണ്ടാമൃഗം. ഇവയുടെ ഭീമാകാരമായ ശരീരവും അതിന്റെ മുൻ വശത്തേക്ക് കൂർത്തുനിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അപകടകരമായ കൊമ്പും എല്ലാം ഏതൊരു എതിരാളിയെയും നിലം പരിശാക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും.

കാട്ടിലെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൃഗങ്ങളും ഇരകളെ പിടിക്കുന്ന ശൈലിതന്നെ അവരെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചാണ്. എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന കാട്ടിലെ ഏറ്റവും കരുത്തരായ ഈ സിംഹം, പുളിപോലുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കുപോലും വളരെയധികം പേടിയാണ് കണ്ടാമൃഗത്തിന്റെ എതിരെ നിന്ന് അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു വനയാത്രയ്ക്കിടെ ഒരു സഞ്ചാരിയുടെ കാർ ആക്രമിക്കുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *