സപ്ലൈകോയിൽ നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ

കേരള സർക്കാർ ജോലികൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു വാർത്ത. സപ്ലൈകോയിൽ നിലവിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തസ്തികകളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. മാനേജർ തസ്തികകളിലേക്കാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ അപേക്ഷകൾ തേടുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഒരു ജോലി നോക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു നല്ലൊരു അവസരമായിരിക്കും.കൂടുതൽ യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുക.സർക്കാർ ജോലി അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സുവരണവസരം തന്നെയായിരിക്കും

ഏതെങ്കിലും ഒരു അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും MBA എടുത്തിരിക്കണം.1 കൊല്ലം എസ്‌പെരിൻസ് നിർബന്ധമാണ്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പ്രായപരിധി 18 മുതൽ 36 വരെയാണ്. ഓരോ തസ്‌തികയുടെ ആവശ്യകതയും വ്യക്തമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ അപേക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തി ആ തസ്‌തികയ്‌ക്കുള്ള എല്ലാ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളും അവൻ/അവൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. എല്ലാ പോസ്റ്റുകൾക്കും പൊതുവായ വ്യവസ്ഥകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അവർ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവ കടന്നുപോകേണ്ടതുണ്ട്. ജോലി സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, ദയവായി ചുവടെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

English Summary:- Supplyco Job Vacancy – Kerala Government Job Vacancies

Leave a Reply

Your email address will not be published.