കേരളത്തിൽ അദ്ധ്യാപക ജോലി നേടാം

കേരളത്തിൽ സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ സുവർണ അവസരം.K-Disc ലാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷെണിച്ചിട് ഉള്ളത്.18 വയസ് മുതൽ 36 വരെ വയസ്സ് ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും.കേരള സർക്കാരിന്റെ KDISC ലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചത്.പ്ലസ് ടു ,ഡിഗ്രി യോഗ്യതയുള്ള ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരം.KDISC ന്റെ സൈറ്റിൽ കേറിയാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക.2 ജോലികൾക്കുള്ള ഒഴുവുകളാണ് വനിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം 2 കൊല്ലത്തെ പരിചയവും വേണം.volunteer തസ്തികയിലേക്ക് പ്രവർത്തി പരിചയം ഒന്നും തന്നെ അവിശ്യമില്ല.കൂടുതൽ യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുക.സ്ഥിരം വേദനം എന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കും നിയമനം ഉണ്ടാവുക.താത്കാലിക നിയമനമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക.

കേരള സർക്കാർ ജോലി നോക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു നല്ല അവസരം തന്നെയായിരിക്കും. താല്പര്യമുള്ളവർക്കും യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും. SC/ST- 5 വർഷം ,(OBC)- 3 വർഷം എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രായപരിധിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇളവുകൾ.sc, st, obc വിഭാഗക്കാർക്ക് പ്രായപരിധി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ആയിരിക്കും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *