ടെക്നോപാർക്കിൽ ഒഴുവുകൾ

കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിരവധി IT കമ്പനികളിലാണ് അവസരം വന്നിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ടെക്നോ പാർക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരം.ടെക്നോ പാർകിലുള്ള നിരവധി കമ്പനികളിൽ ഇപ്പോൾ ജോലി അവസരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്‌.ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിരവധി ഒഴുവുകൾ പറയുന്നുണ്ട്.വളരെ വ്യക്തമായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ച ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷകൾ കൊടുക്കുക.
ടെക്നോ പാർകിലുള്ള IT കമ്പനികളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരം വന്നിരിക്കുന്നു.10000 മുതൽ 100000 രൂപ വരെ ശമ്പളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.

ജോലി അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു സുവർണവസരമായിരിക്കും.നല്ലൊരു ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിരവധി ജോലികൾ പറയുന്നുണ്ട്.ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടും ജോലി ഒന്നും ഇല്ലാതെ നടക്കുന്നുണ്ട്.കേരളത്തിലെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഉള്ള അവർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു അവസരം തന്നെയാണ്.നല്ല ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.18 വയസ്സ് മുതൽ 40 വയസ്സ് വരെ പ്രായം ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ ജോലികൾ ഉണ്ട്.

https://www.youtube.com/watch?v=ZXl7_nPiQ3g

Leave a Reply

Your email address will not be published.